Tin tức tổng hợp

Ngày 10/08/2017 “1,392,957 tấn thép tròn chế tạo về kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa” [ Tàu - MV VINALINES GREEN V.0517 ]

Ngày đăng: 02/09/2017 - Lượt xem : 1166

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F13 - F90
Thép chế tạo 40CR gồm từ: F16 - F90
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 12/07/2017 “795,100 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa” [ Tàu - GAILLARDIA SW V.CH0653 ]

Ngày đăng: 11/07/2017 - Lượt xem : 1175

Thép chế tạo S45CR gồm từ: F360 - F610
Thép chế tạo 40CR gồm từ: F310 - F510
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 18/04/2017 “1,316,341 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 15/04/2017 - Lượt xem : 1239

Ngày 18/04/2017 “1,316,341 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F13 - F200
Thép chế tạo S20C-Ti gồm từ: F16 - F90
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 20/02/2017 “1,063,618 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 09/04/2017 - Lượt xem : 1194

Ngày 20/02/2017 “1,063,618 tấn về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Thép chế tạo S45C-CR gồm từ: F22 - F95
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 08/04/2017 “1,316,341 tấn thép tròn chế tạo về tại cảng Đoạn Xá - Hải Phòng” [ Tàu - MV YI CHUN 15 V.JF1710 ]

Ngày đăng: 09/04/2017 - Lượt xem : 970

Ngày 08/04/2017 “1,316,341 tấn về tại cảng Đoạn Xá - Hải Phòng”

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F13 - F200
Thép chế tạo S20C-Ti gồm từ: F16 - F90
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 28/11/2016 “1,603,146 tấn thép tròn chế tạo về cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng” [ Tàu MV.GLARING PESCADORES / CH0502 - Tàu LUXURY SW / V.CH0508 ]

Ngày đăng: 30/11/2016 - Lượt xem : 910

Ngày 28/11/2016 “1,603,146 tấn về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng”

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F14 - F300 “1.059.847”
Thép chế tạo 40Cr gồm từ: F30 - F220 “272.355
Thép chế tạo S45Cr gồm từ: F310 - F350 “270.944
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dự kiến, ngày 10/08/2016 “thép tròn đặc, vuông đặc SCM440 về tại cảng - Hải Phòng”

Ngày đăng: 02/08/2016 - Lượt xem : 2159

- Thép tròn đặc SCM440: F380
- Thép vuông đặc SCM440: F260
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dự kiến ngày 05/ 07/2016 “1.109,577 tấn thép chế tạo S45C gồm: F13 - F130 về tại kho bãi Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 05/07/2016 - Lượt xem : 1005

Dự kiến ngày 05/07/2016 “1.109,577 tấn về tại kho bãi Công Ty TNHH Tuyến Hoa” 

Thép chế tạo S45Cr gồm từ F13 - F130: "1.109,557"
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 29/ 06/2016 “783,114 tấn thép chế tạo S45C gồm: F28 - F150 về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng” (Tàu - MV JIAN QIANG V.CH0361)

Ngày đăng: 28/06/2016 - Lượt xem : 1213

Ngày 29/06/2016 “783,114 tấn về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng” (Tàu - MVJAN  QIANG V.CH0361)

Thép chế tạo S45Cr gồm từ F28 - F150
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Dự Kiến Ngày 29/ 06/2016 “324,874 tấn thép chế tạo S45C gồm: F360 - F500 về tại cảng Hải Phòng” (Tàu - JACARANDA V.CH0367)

Ngày đăng: 28/06/2016 - Lượt xem : 1047

Dự kiến Ngày 29/06/2016 “324,874 tấn về tại cảng Hải Phòng” (Tàu - JACARANDA V.CH0367)

Thép chế tạo S45Cr gồm từ F360 - F500
- Độ dài: 4.5 - 5.8m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc